SPIN-CONTENT
#1 Spin Content: HIỂU ĐÚNG – LÀM ĐÚNG

Spin Content không nên được hiểu theo nghĩa là dùng tool spin từ một nội dung gốc. Bản chất Spin content nó là diễn đạt lại một nội dung theo cách khác. Quá trình diễn đạt lại nội dung có thể bằng tay hoặc bằng tool, nhưng đều hướng đến mục đích là tạo ra […]